رس کردن و شکرک زدن عسل طبیعی؟

رس کردن(شکرک زدن) عسل طبیعی عسل طبیعی به علت داشتن آب و کاهش رطوبت در زمان نگهداری و وجود گرده در آن و آنزیم هایی که زنبور عسل به آن می افزاید، شروع به شکرک زدن و رُس کردن می نماید، مدت زمان شکرک زدن به نوع گل و آب ادامه مطلب…