عسل

عسل عسل دارای ۷۰ تا ۳۰۰ نوع ماده است که شامل قندها، مخمرها و آنزیم ها، انواع اسیدهای آمینه، ویتامین ها، اسیدها، بسیاری از مواد معدنی و برخی چربی های مفید می شود. ترکیبات عمده عسل شامل قندها (۷۵%)، آب (۱۸ تا ۲۰درصد)، اکسترین ها(۵-۲ درصد)، مواد ازته (۵/۰ درصد)، ادامه مطلب…

رس کردن و شکرک زدن عسل طبیعی؟

رس کردن(شکرک زدن) عسل طبیعی عسل طبیعی به علت داشتن آب و کاهش رطوبت در زمان نگهداری و وجود گرده در آن و آنزیم هایی که زنبور عسل به آن می افزاید، شروع به شکرک زدن و رُس کردن می نماید، مدت زمان شکرک زدن به نوع گل و آب ادامه مطلب…