عسل

عسل عسل دارای ۷۰ تا ۳۰۰ نوع ماده است که شامل قندها، مخمرها و آنزیم ها، انواع اسیدهای آمینه، ویتامین ها، اسیدها، بسیاری از مواد معدنی و برخی چربی های مفید می شود. ترکیبات عمده عسل شامل قندها (۷۵%)، آب (۱۸ تا ۲۰درصد)، اکسترین ها(۵-۲ درصد)، مواد ازته (۵/۰ درصد)، ادامه مطلب…